На 12.03.2021 г.  «РУЛИ» ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.095-1227 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 – Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Обща стойност: 3 807.97 лв.
 
Начало:12.03.2021 г.
Край: 12.06.2021 г.

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, вследствие на наложените временни противоепидемични мерки.

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.